شورای دبیران اجرایی کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران برگزار شد

معاون میراث فرهنگی کشور در نشست شورای هماهنگی دبیران اجرایی کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران گفت:  چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی با هدف بررسی بحران، حفاظت از میراث فرهنگی و مشارکت تمام دستگاه ها صورت می گیرد و استان ها نیز باید به صورت کاملا مستقل با نهادهای استانی و جامعه دانشگاهی همکاری کنند.

شورای دبیران اجرایی کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران برگزار شد

به گزارش دبیرخانه مرکزی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران؛ شورای هماهنگی دبیران اجرایی کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران صبح روز شنبه 10 مهرماه با حضور محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی،  معاونین میراث فرهنگی استان ها و مسئولان اجرایی  این کنگره برگزار شد.

محمد حسن طالبیان در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی طنین حفاظت از میراث فرهنگی را در استان ها به صدا در خواهد آورد گفت: با توجه به اینکه برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی پس از سالها وقفه ایجاد می شود لازم است که استان ها به طور کاملا مستقل و در سایه مشارکت دستگاه های استانی، جامعه دانشگاهی و فرهنگی اقدام به برگزاری این کنگره کنند.

طالبیان تاکید کرد: ایران در شرایط کنونی با بحران های متعددی از جمله بحران خشکسالی، آلودگی، توسعه ناپایدار و طرح های نسنجیده دست به گریبان است از همین رو، چاره ای جز این نیست که از گذشته عبرت گرفته شود و از الگوها و آموزه های صحیح گذشتگان و چگونگی برخورد آنها با مواریث فرهنگی و طبیعی بهره گرفته شود.

معاون میراث فرهنگی کشور اما با تاکید بر اینکه برگزاری کنگره ملی در بم و کنگره های استانی تاریخ معماری و شهرسازی کمک به فهم تاریخ معماری و شهرسازی هر استان خواهد کرد ادامه داد: استان ها باید با برگزاری چهارمین کنگره و مشارکت دستگاه های مربوطه استانی به جریان سازی شناخت ارزش های میراث فرهنگی بپردازند. به همین دلیل است که برگزاری دبیرخانه دائم تشکیل شد و چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان ها شکل گرفت و محدود به برگزاری کنگره ملی بم نشد.

وی افزود: درحال حاضر هدف از برگزاری این کنگره صرفا بحران محور نیست بلکه با ایجاد کارگاه های آموزشی و برنامه های سنجیده و هدفدار به فهم و گسترش دانش معماری کمک  شود  تا در آینده کمتر شاهد فعالیت های ضد تاریخ و میراث فرهنگی باشیم.

طالبیان اما با اشاره به اینکه در 3 کنگره قبلی کمتر به موضوعات جهانی پرداخته شده بود ادامه داد: از آنجایی که در 3 کنگره قبلی موضوعات جهانی کمتر مورد توجه بود لازم است در این دوره که تعاملات جهانی افزایش پیدا کرده و موضوع میراث ناملموس و منظر فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردارند زمینه برای شناخت و یکپارچگی موضوع میراث ملموس و ناملموس فراهم شود و محورهایی که برای دستگاه های جهانی از جمله ایکوموس، ایکروم، ایکوم و Iucn مهم هستند مورد مطالعه قرار گیرند.

معاون میراث فرهنگی به معاونین استان ها و مسئولان اجرایی و علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی تاکید کرد که تعاملات و مشارکت دادن دستگاه ها بسیار اهمیت دارد چرا که برخی نهادها که بخشی از آثار تاریخی ما در اختیار آنهاست می توانند در زمینه حفظ میراث فرهنگی و تهیه پرونده های ملی و جهانی کمک بسیاری کنند.

شورای دبیران اجرایی کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران برگزار شد

او گفت: اگر استان ها به درستی و با برنامه ای درست و منسجم چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی را برگزار کنند نه تنها به حفاظت از میراث فرهنگی کمک بسیاری خواهند کرد که از این طریق  به معرفی استان و حتی رفع نواقع خود می پردازند. چراکه موضوع حفاظت یک فرآیند است که باید پژوهش و معرفی را دربرگیرد.

طالبیان با خطاب قرار دادن مسئولان  این کنگره و معاونین میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: شما تنها مسئول مرمت های داخل سازمان و آثار ثبتی موجود در کشور نیستید شما مسئول تمام مواریث فرهنگی استان و کشور هستید اگر نهادهای دیگر هم اقدام به مرمت می کنند شما باید از برنامه های آنها مطلع باشید و به نظارت و هدایت فعالیت های انها در حوزه میراث فرهنگی بپردازید.

معاون میراث فرهنگی کشور افزود: درحال حاضر بزرگترین مشکل میراث فرهنگی در سالهای گذشته تضعیف  نیروهای کارشناس و متخصص بوده است بنابراین کوچکترین اشتباهی باعث خسارات جبران ناپذیر در حوزه میراث فرهنگی می شود. بنابراین این کنگره محلی است که حتی موضوعات و تخریب های میراث فرهنگی را می توان در آن دنبال کرد و با دستگاه ها در زمینه حفاظت و رفع موانع رایزنی کرد.